Vysokoškolští pracovníci

Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. – přednosta kliniky, vedoucí HIV centra FN Plzeň. Zabývá průběhem a léčbou infekčních onemocnění u pacientů s poruchami imunity, novými a nově se objevujícími infekcemi, exantémovými infekčními onemocněními, chřipkou a dalšími respiračními infekcemi.

Zajišťuje pregraduální výuku studentů LF UK v Plzni (magisterský směr všeobecný, stomatologický, včetně studujících v anglickém jazyce), dále výuku postgraduální u lékařů v předatestační přípravě, včetně několika studentů programu Ph.D.

V rámci výzkumu se věnuje funkcím CD8+ lymfocytů T v průběhu infekce HIV, včetně modulace jejich funkcí a protilátkové odpovědi u osob s HIV/AIDS. V letech 2006-2008 byl hlavním řešitelem grantu IGA MZ ČR: NR9032-3/2006 „Aktivace HIV-specifických CD8+ T lymfocytů IL-2 a histaminem: Možnosti léčebného využití?“ Do roku 2004 – spoluřešitel fakultního výzkumného úkolu "Plodnost a zlepšení kvality života infertilních párů" - koordinátor prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc. Od roku 2005 – spoluřešitel výzkumného záměru MSM0021620812 "Chronická onemocnění vznikající na podkladě nepřiměřené reaktivity imunitního systému, jejich patogeneze a možnosti včasné diagnostiky a léčby", vedoucí projektu prof. MUDr. J. Bartůňková, DrSc. z 1. LF UK Praha. Od roku 2005 byl spoluřešitelem výzkumného záměru LF UK v Plzni MSM0021620819 „Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů“.

Zajišťuje spolupráci s ostatními HIV centry a SZÚ Praha na projektu MZ ČR: „Léčba HIV/AIDS nemocných v ČR“.  Spolupracuje se zahraničními pracovišti. Od roku 2007-2013 byl koordinátorem spolupráce FN v Plzni s Istituto Superiore di Sanita v Římě v rámci VI. RP EU NEAT (Network of European AIDS Treatment research centres): www.neat-noe.org. Od roku 2003 je spoluřešitelem projektu Univerzitní nemocnice v Kodani „The EuroSIDA network“.

Je členem redakční rady časopisu Journal of Pediatric Infectious Diseases a Pediatrie pro praxi, členem Infektologické společnosti JEP, členem sekce Cestovní medicíny a členem Terapeutické sekce Národní komise boje proti AIDS v ČR.

Aktivně se účastní domácích i zahraničních konferencí, publikuje v domácích i zahraničních časopisech vč. impaktovaných.

as. MUDr. Ing. Robin Šín, Ph.D., MBA - odborný asistent LF UK v Plzni. Ve své lékařské i vědecké činnosti se zaměřuje na problematiku virových respiračních nemocí. Zajišťuje konziliární činnost na urgentním příjmu a pracovištích intenzivní péče v oblasti řešení infekčních nemocí. Bohatě publikuje v českých a zahraničních odborných časopisech. Je hlavním autorem a pořadatelem monografií Medicína katastrof a Lékařská první pomoc.  

as. MUDr. Věra Štruncová – asistentka LF UK v Plzni. Kromě výuky mediků 4. a 5 ročníku a lékařů v postgraduální přípravě se zabývá i výzkumnou prací. Byla hlavní řešitelkou nebo spoluřešitelkou několika grantů IGA a specifického výzkumu LF UK v Plzni. Publikovala řadu prací v domácím i zahraničním tisku. Jako ambulantní lékařka s částečným úvazkem se specializuje se na celé spektrum neuroinfekcí (včetně lymské boreliózy, klíšťové encefalitidy aj.).

as. MUDr. Miroslav Kubiska - asistent LF UK v Plzni. Kromě práce sekundujícího lékaře kliniky je součástí HIV centra FN Plzeň a se podílí se na výuce pregraduálních studentů LF UK v Plzni, všeobecných sester bakalášského programu FZS ZČU a dále je studentem PhD. programu LF UK v Plzni zaměřeného na Vakcinační strategie u pacientů po splenektomii. Účastní se aktivně i pasivně kongresů zaměřených na infekční onemocnění, HIV infekci. 

as. MUDr. Son Duong - asistent LF UK v Plzni. Sekundující lékař kliniky a vyučující pregraduálních studentů LF UK v Plzni.

MUDr. Alena Koubová - vedoucí lékařka ambulantního traktu, členka týmu Centra pro cestovní medicínu a vakcinaci. Podílí se na pregraduálním vzdělávání studentů LF UK v Plzni zejména v oblasti dětských infekčních nemocí a cestovní medicíny. Je spoluautorkou přednášek a publikací, účastní se kongresů a seminářů. Kromě běžné ambulantní praxe se věnuje poradenství v oblasti cestovní medicíny a vakcinaci.

MUDr. Lenka Kukrálová - vedoucí lékařka oddělení D, zaměřuje se především na dětské infekční onemocnění 

MUDr. Jana Braunová – vedoucí lékařka oddělení Isolace, zaměřuje se na infekční nemoci především u dospělých s chronickým interním onemocněním, na problematiku HIV/AIDS.

MUDr. Alena Kovandová – vedoucí lékařka oddělení A, zaměřuje se na infekční nemoci především u dospělých, zejména na infekční hepatitidy. V ambulanci pro choroby jater dispenzarizuje pacienty s chronickou formou hepatitid a významně se podílí na diferenciální diagnostice nejasných stavů v oblasti hepatologie.

MUDr. Andrej Bebjak - mimo lékařské práce se věnuje pregraduální výuce studentů LF UK v Plzni, dále postgraduální přípravě lékařů v oboru Infekční lékařství. Je členem ambulance pro poruchy imunity  a HIV centra FN Plzeň. Účastnil se několika misí Lékařů bez hranic. 

Klinika infekčních nemocí a CM NELZP: registrováno 14 všeobecných sester, 9 všeobecných sester se specializovanou způsobilostí dětské sestry (z toho 8 sester má VŠ vzdělání v oboru ošetřovatelství), 2 ošetřovatelé a 3 sanitáři.