O naší klinice

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN (dříve Infekční klinika) v roce 2021 oslavila své šedesátiny. Je jediným pracovištěm oboru infekčního lékařství v Plzeňském kraji a jediným klinickým pracovištěm bývalého Západočeského regionu se spádovou oblastí necelý milion obyvatel. Je umístěna v pavilonech č. 2 a 61 v areálu FN Plzeň Bory. Disponuje 50 lůžky. Na Klinice infekčních nemocí a CM je každý rok hospitalizováno více než 2000 nemocných všech věkových kategorií (počínaje dětmi od 5 týdnů věku) s širokým spektrem infekčních nemocí, včetně HIV/AIDS, nemoci subtropů a tropů nevyjímaje. Výjimku tvoří pacienti vyžadující intenzivní péči vyššího stupně či péči resuscitační, kteří jsou přijímáni na intenzivní a resuscitační lůžka v rámci FN Plzeň. V ambulantní složce je ošetřeno průměrně 15 000 pacientů za rok, ve specializovaných poradnách jsou sledovány téměř 3 000 nemocných.

V infekčním pavilonu se nachází jednak ambulantní trakt, jednak část lůžková.

V přízemí Kliniky infekčních nemocí a CM je umístěna ambulance příjmová (noví příchozí), kontrolní (kontroly ambulantních nebo propuštěných pacientů), neuroinfekční  (infekce mozku, jeho obalů a periferních nervů, nemocní pokousaní zvířaty, nemocní s lymskou boreliózou a pacienti, u nichž předpokládáme onemocnění přenesené od zvířat) a ambulance pro nemocné s chorobami jater. 

V 1. patře Infekční kliniky se nachází ambulance pro pacienty s poruchou imunity a HIV centrum, které bylo zřízeno v roce 1994. Centrum eviduje, ambulantně léčí a hospitalizujepacienty žijící s HIV. Zajišťuje také vyšetření pacientů, včetně anonymních odběrů krve na průkaz HIV infekce.

Očkovací centrum naší kliniky se nachází v pavilonu 61. Robustní prostory daly možnost očkovat několik stovek dávek za jediný den. V nových prostorech našlo své místo i Centrum pro cestovní medicínu a vakcinaci, které zajišťuje poradenství před cestou mimo území ČR, očkování cestovatelů, vystavení řádného a mezinárodního očkovacího průkazu a vyžádaná očkování ostatních klientů necestovatelů. 

Lůžková část je z epidemiologických důvodů a věku pacienta rozdělena na 3 samostatné lůžkové stanice.

  • Oddělení pro dospělé – lůžka A
  • Oddělení pro volatilní a jiné nákazy, které nemohou být na jiném uzavřeném oddělení – Isolace
  • Oddělení pro děti od 5 týdne věku – lůžka D

Pro potřeby diagnostiky využívá klinika v plné míře služeb mikrobiologických, hematologických a biochemických laboratoří FN, dále služeb referenčních laboratoří v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě. Grafická vyšetření jsou prováděna na několika pracovištích FN. Samozřejmá je také spolupráce se všemi medicínskými obory FN formou konzilií. Při léčbě infekčních nemocí se klinika řídí posledními poznatky vědy. Na vysoké úrovni je především léčba antibiotická, antivirová a antimykotická, prováděná racionálně tak, aby byla co nejúčinnější a pacienta zatěžovala co nejméně.

Klinika má čtyři nadstandardně vybavené pokoje, z nichž tři jsou na dětském oddělení a slouží pro hospitalizaci matky s dítětem. Jeden nadstandardně vybavený jednolůžkový pokoj slouží k hospitalizaci dospělých.

Rozvoj našeho oboru je úzce spjat se zaváděním nových a rozšiřováním stávajících diagnostických metod mikrobiologických, virologických, biochemických, hematologických, genetických a dalších. Také koncepce oboru infekčního lékařství byla v posledním roce přehodnocena s ohledem na měnící se potřeby kraje. Z původně izolačního oboru, zaměřeného jen na „přenosné nemoci“, se profiluje do oboru, který zasahuje do mnoha dalších a úzce s nimi spolupracuje. Spolu s epidemiology se naše pracoviště podílí na monitorování výskytu nemocničních nákaz a na zavádění opatření proti jejich zvyšování. Klinika infekčních nemocí a CM  také úzce spolupracuje s Ústavem mikrobiologie na dodržování zásad racionální antibiotické terapie.

S rozvojem cestování do epidemiologicky závažných oblastí se stává nutností zabývat se u cestovatelů nejen prevencí, ale také diagnostikou a léčbou onemocnění, získaných v exotických zemích.

S přibývajícím počtem  osob žijících s HIV se rozšiřuje preventivní, diagnostická a léčebná činnost HIV centra.

Péče o infekčně nemocné se, podobně jako v jiných evropských zemích, rozvíjí především v ambulantní sféře. Hospitalizováni jsou jen nejvážněji nemocní pacienti. Původně izolační zaměření oboru se dnes uplatňuje především u infekcí, které by povahou svého šíření mohly způsobit epidemie, dále u infekcí nových a vysoce nebezpečných (např. pandemická chřipka, importované nákazy z tropů a subtropů). 

Klinika infekčních nemocí a CM má své důležité místo ve výuce studentů LF UK v Plzni, ale i ve vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na diagnostiku a léčbu nemocí, které vedou k postižení obranyschopnosti organismu. Lékaři a sestry se podílejí i na výuce studentů bakalářského směru.

Pracovníci Kliniky infekčních nemocí a CM se v posledních letech snaží významněji přispět také svou přednáškovou, publikační, konzultační i výzkumnou činností k dalšímu zlepšení spolupráce s ostatními lékařskými obory. Usilujeme o rozvoj multioborového charakteru infektologie a o její lepší zapojení do komplexu zdravotních služeb FN. Kromě izolačních možností (např. u průjmových onemocnění infekční etiologie, či vybraných nozokomiálních nákaz) dokážeme diagnostikovat a léčit řadu závažných infekčních onemocnění, provádět diferenciální diagnostiku febrilních stavů, zvládáme komplexní problematiku HIV/AIDS, ale i léčbu infekcí importovaných.