Informace pro rodiče a doprovod hospitalizovaných dětí na dětském oddělení

 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,

vítáme Vás na našem dětském oddělení, kam bylo přijato Vaše dítě a rádi bychom Vám předali několik důležitých informací a rad. Podle zákona platného od 1.4.2012 máte právo na nepřetržitou přítomnost u Vašeho dítěte během hospitalizace. O přijetí rodiče jako průvodce rozhoduje přijímací lékař v závislosti na aktuálním stavu dítěte; při rozhodování se přihlíží zejména k tomu, jde-li o kojící matku nebo např. má-li přítomnost rodiče přispět k léčebnému efektu. Mohou se vyskytnout situace, kdy by Vaše přítomnost narušila poskytování zdravotní péče nebo to nedovolují provozní podmínky konkrétního zdravotnického pracoviště. V takovém případě může být přítomnost rodičů odepřena a je vždy zdravotnickým pracovníkem příslušného pracoviště FN Plzeň odůvodněna.

O všech důvodech a přibližné délce hospitalizace Vás informuje přijímací lékař. Další podrobnější informace dostanete na naší lůžkové stanici od ošetřujícího lékaře a sester. Přijímací sestra Vás naší stanici provede, vše Vám podrobně vysvětlí a zodpoví Vaše případné další dotazy, týkající se hospitalizace a jejího průběhu. Vzájemná dobrá spolupráce mezi Vámi rodiči (doprovodem dítěte) a námi zdravotníky je jedním ze základních předpokladů úspěšné léčby Vašeho dítěte.

Neostýchejte se proto kdykoli požádat o vysvětlení čehokoli, čemu nebudete během pobytu či léčby Vašeho dítěte rozumět nebo Vám nebude zcela jasné.

Aby byl pobyt pro dítě co nejšetrnější, je naší snahou, aby trval pouze nejkratší, nezbytně nutnou dobu a abyste s dítětem mohli být stále v kontaktu – buď formou návštěv či po celou dobu hospitalizace dítěte. Nabízíme Vám proto možnost ubytování na našich standardních a nadstandardních pokojích, kde je možný pobyt rodičů (doprovodu dítěte) s hospitalizovaným dítětem.

Možnosti ubytování: Na našem oddělení máme celkem 7 pokojů standardně zařízených, určených pro rodiče (doprovody) s dětmi a 3 nadstandardní pokoje s vlastním sociálním zařízením za 600 Kč, kde může být hospitalizován dětský pacienta (do 19 let, včetně) nebo dětský pacient a jeho doprovod.

Pacient za nadstandardní pokoj platí pouze za službu v podobě nadstandardního ubytování. Ostatní náklady v podobě stravy a lékařské péče jsou hrazeny ze systému zdravotního pojištění. Nárok na zdravotní péči zde mají pacienti stejnou jako na běžném pokoji.

Pokud při příjmu nebude na pokojích určených pro doprovod s dětmi volné místo, přijmeme Vás k dítěti ihned, jakmile to bude možné.

Pokoje pro rodiče s dětmi bohužel nejdou předem rezervovat. V případě hospitalizace samotného dítěte bude Vaše dítě umístěno na takový pokoj, aby bylo chráněno před jinými nakažlivými onemocněními. Zároveň, pokud je to možné, snažíme se zajistit umístění dítěte na pokoj s jeho vrstevníky tak, aby byl jeho pobyt co nejpříjemnější (případně dle jiných Vašich přání).

Vzhledem k infekční povaze onemocnění na naší klinice, se umístění doprovodu u postýlky dítěte řídí aktuální epidemiologickou situací na dětském oddělení.

Upozornění!: Z epidemiologických důvodů není přípustný denní pobyt rodiče u lůžka dítěte s večerním odchodem domů.

Pravidla úhrady za ubytování: Doprovod při hospitalizaci dětí do 6 let věku či v případech schválených revizním lékařem hradí zdravotní pojišťovna. V ostatních případech hradí zájemce částku, která mu bude stanovena na základě aktuálního ceníku nezdravotnických služeb.

Pro vyčíslení ceny za pobyt průvodce ve FN Plzeň (od 6. roku věku dítěte) bude vyplněn formulář „Prohlášení průvodce o uhrazení pobytu“, který průvodce podepíše a uvedenou částku zaplatí v pokladně FN Plzeň.

Aktuální verze ceníku nezdravotnických služeb je dostupná na Intranetu FN Plzeň. Ceník je platný pro průvodce nemocného dítěte i dospělé osoby a určuje poplatky za poskytnuté služby spojené s pobytem průvodce ve FN Plzeň.

Ceník rozděluje cenu za:

  • Ubytování na oddělení FN Plzeň
  • Stravu poskytnutou ve FN Plzeň kdy strava je rozdělena na poplatek za poskytnutí snídaně oběda a večeří.

Bližší informace Vám podá staniční sestra.

Stravování doprovodu dítěte

Strava pro osobu doprovázející dítě do 6 let věku je hrazena zdravotní pojišťovnou, u staršího dítěte po souhlasu revizním lékařem taktéž. Při případném neschválení pobytu revizním lékařem si osoby doprovázející dítě nad 6 let věku mohou stravu (oběd) objednat a zaplatit:

  • ve FN Bory v kanceláři jídelny č 1. Na požádání je možost objednání prostřednictvím staniční sestry a piřvezení této stravy až na oddělení.

Pouční pro doprovod dítěe

Při přijetí dítěte a jeho doprovodu má sestra povinnost seznámit doprovod s tímto poučením a zároveň s provozem na oddělení. Obě strany pak stvrdí svým podpisem seznámení s poučením do chorobopisu (edukační karty).

V podmínkách nemocničího prostředí má doprovod dítěte povinnost dodržovat veškerá provozní opatření platná v rámci FN Plzeň (zákaz požívání alkoholických nápojů kouření apod.).

Z hygienicko-epidemiologických důvodů platí na naší klinice jiný režim než na ostatních pracovištích FN Plzeň. Proto Vás žádáme, abyste v případě Vašho pobytu společně s dětmi neopouštěli pokoj. Na naší klinice jsou hospitalizováni pacienti s růným spektrem infekčních nemocí a naším společným zájmem je předejít případné nákaze i jinou infekcí než tou, s jakou je zde Vaše dítě hospitalizováno. Berte, prosím, toto na vědomí a chraňte tak sebe i své dítě před možnými komplikacemi. Rovněž Vás prosíme o dodržvání základních hygienických návyků a mytí rukou po kažém kontaktu s cizími přdměy, opuštění pokoje či příchodu na pokoj apod. Při celodenním pobytu na oddělení Vám doporučujeme nosit domácí obleční a přezutí.

Doprovod dítěte musí být zdravý, tzn. bez známek akutní respirační infekce či jiného infekčního onemocnění. Doprovod dítěte spolupracuje se zdravotnickým personálem, řídí se jeho radami a doporučeními tak, aby jeho přítomnost byla pro dítě přínosem a umožnila dítěti co nejlépe překonat pobyt v nemocnici. Léky, které vaše dítě pravidelně užívá, předejte sestře, která má služu. Doprovod dítěte v době své nepřítomnosti odpovídá za zavinění pochybení, kterým by byla ohrožna bezpečnost dítěte. Pokud doprovod opouští pokoj nebo se vzdaluje od postýlky s dítětem, tak se musí přesvědčit, že je postýlka řádně uzavřena, v dosahu dítěte nejsou předměty, které by mohly ohrozit jeho zdraví či bezpečost, a že je zavřené okno v pokoji. Doprovod dítěte má povinnost každé opuštění pokoje ohlásit sestře, která pak přebírá plnou zodpověnost za bezpečost dítěte do doby návratu doprovodu na pokoj.

Žádáme Vás, abyste nevstupovali na jiné pokoje, věnujte se pouze svému dítěti. Jakoukoliv změnu chování nebo stavu dítěte neprodleně nahlaste sestře nebo lékaři.

Na uzdravení Vašeho dítěte se podílí také dietní režim, podávejte svému dítěi stravu určenou lékařem, o případných doplňcích stravy (pití a sladkostech) se poraďte s lékařem nebo sestrou.

Stravu donesenou pro vlastní potřebu nekonzumujte na pokoji před nemocnými dětmi, pokud to prostory na pokoji neumožňjí, dbejte na to, aby Vaš dítě jedlo pouze stravu/dietu předepsanou lékařem.

Respektujte Vnitřní řád FN Plzeň kde je vymezena doba poledního klidu 12.00 – 14.00 hodin a noční klid od 22:00 do 6:00 hodin.

Za cennosti, peníze, mobilní telefony, atd. odpovídáte sami.

Pokud doprovod dítěte nerespektuje rady a nařízení zdravotnických pracovníků a jeho pobyt nepřináší dítěti žádoucí efekt či případně ztěžuje práci zdravotnickému personálu, pak může ošetřující lékař rozhodnout o ukončení pobytu doprovodu ve zdravotnickém zařzení.

Návštěvy dítěte

Návštěvy na oddělení povoluje ošetřující lékař dle aktuálního zdravotního stavu dítěte a epidemiologické situace na odděení.

Pokud nejsou návštěvy dočsně povoleny, vžy je to z důvodu prevence šiření infekčního onemocnění a ihned, jak tato situace pomine, budou návštěvy opět povoleny.

Doporučené návštěvní hodiny jsou ve všední dny od 15:00 – 17:00 hodin a o víkendech či ve svátky od 14:00 – 16:00 hodin (případně v jinou dobu po předchozí domluvě s personálem a s přhlédnutím k provozu kliniky).

U dětí hospitalizovaných v doprovodu matky (otce, babičky,…, nejsou návštěvy ostatních členů rodiny z epidemiologického hlediska doporučeny a povolují se pouze po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Z epidemiologického hlediska není doporučována návštěva dětem mladším 10 let věku!

Podle § 41 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni prokázat totožnost občanským průkazem, cizí státní příslušníci cestovním dokladem nebo jiným průkazem totožnosti. V případě nejistoty totožnosti návštěvy může zdravotnický personál prokázání totožnosti vyžadovat.

Informace o zdravotním stavu dítěte

Informace o zdravotním stavu dítěte sděluje přítomným rodičům ošetřující lékař každý den při ranní vizitě. Rodičům, kteří nejsou hospitalizováni s dítětem, jsou podávány informace po dohodě s lékařem každý všední den telefonicky na níže uvedeném telefonním čísle či osobně na příslušné stanici, popř. i jindy dle předchozí individuální domluvy. O svátcích či víkendech jsou informace sdělovány individuálně, vždy po předchozí domluvě s lékařem.

Doporučená doba pro podávání informaci: Všední dny od 9:00 - 11:00 hodin telefonicky nebo osobně na příslušném oddělení.

Telefonní kontakt: 377 402 267

Děkujeme, že dbáte našich rad a dodržujete uvedené pokyny.

kontakty na pracoviště