Informace pro rodiče a doprovod hospitalizovaných dětí na dětském oddělení

 

Vážení rodiče,

vítáme Vás na našem dětském oddělení Infekční kliniky FN Plzeň – lůžka D, kam bylo Vaše dítě přijato. I když to pro Vás není lehký okamžik, hospitalizace Vašeho dítěte je opravdu nezbytná. O všech důvodech a přibližné délce hospitalizace Vás informuje přijímací lékař. Další podrobnější informace dostanete na našem lůžkovém oddělení od ošetřujícího lékaře a sester. Přijímací sestra Vás naším oddělením provede, vše Vám podrobně vysvětlí a zodpoví Vaše případné další dotazy, týkající se hospitalizace a jejího průběhu. Vzájemná dobrá spolupráce mezi Vámi rodiči (doprovodem dítěte) a námi zdravotníky je jedním ze základních předpokladů úspěšné léčby Vašeho dítěte.

 Neostýchejte se proto kdykoli požádat o vysvětlení čehokoli, čemu nebudete během pobytu či léčby Vašeho dítěte rozumět nebo Vám nebude zcela jasné.

 Aby byl pobyt pro dítě co nejšetrnější, je naší snahou, aby trval pouze nejkratší, nezbytně nutnou dobu a abyste s dítětem mohli být stále v kontaktu – buď formou návštěv či po celou dobu hospitalizace dítěte. Nabízíme Vám proto možnost ubytování na našich nadstandardních pokojích, kde je možný pobyt rodičů (doprovodu dítěte) s hospitalizovaným dítětem. Na našem oddělení máme celkem 11 pokojů pro dětské pacienty. Z těchto pokojů je 1 pokoj JIP – intermediální péče, 3 standardní pokoje pro dětské pacienty bez doprovodu rodiče a 7 pokojů nadstandardně zařízených, určených pro rodiče (doprovody) s dětmi. Pokud při příjmu nebude na těchto pokojích volné místo, přijmeme Vás k dítěti ihned, jakmile to bude možné.

 Pokoje pro rodiče s dětmi bohužel nejdou předem rezervovat. V případě hospitalizace samotného dítěte bude Vaše dítě umístěno na takový pokoj, aby bylo chráněno před jinými nakažlivými onemocněními. Zároveň, pokud je to možné, se snažíme zajistit umístění dítěte na pokoj s jeho vrstevníky tak, aby byl jeho pobyt co nejpříjemnější (případně dle jiných Vašich přání).

 Vybavení a zařízení našich nadstandardních pokojů poskytl Podpůrný a rozvojový fond, o.p.s., na jehož účet jsou všechny platby za nadstandardní pokoje odevzdávány.

Pobyt na nadstandardním pokoji je spojen s úhradou finanční částky, která Vám bude vyčíslena při propuštění.

 Ceník nadstandardních pokojů

 Doprovod při hospitalizaci dětí do 6 let věku či v případech schválených revizním lékařem hradí zdravotní pojišťovna. V ostatních případech hradí zájemce částku, která mu bude stanovena na základě aktuálního ceníku nezdravotnických služeb.

            Pro vyčíslení ceny za pobyt průvodce ve FN Plzeň (od 6. roku věku dítěte) bude vyplněn formulář „Prohlášení průvodce o uhrazení pobytu“, který průvodce podepíše a uvedenou částku zaplatí v pokladně FN Plzeň.

            Aktuální verze ceníku nezdravotnických služeb je dostupná na Intranetu FN Plzeň. Ceník je platný pro průvodce nemocného dítěte i dospělé osoby a určuje poplatky za poskytnuté služby spojené s pobytem průvodce ve FN Plzeň.

Ceník rozděluje cenu za:

  • Ubytování na klinice/oddělení nebo na ubytovně FN Plzeň
  • Stravu poskytnutou ve FN Plzeň, kdy strava je rozdělena na poplatek za poskytnutí snídaně, oběda a večeře.

Ubytování za 1 den na lůžku na klinice je od 15. dne poloviční ve srovnání s cenou pobytu od 1. – 14. dne.

            V případě ubytování doprovodu dítěte na lůžku nadstandardního pokoje se neúčtuje částka za ubytování na „Prohlášení průvodce o uhrazení pobytu“, neboť ta je již zahrnuta v poplatku za pobyt na nadstandardním pokoji. Doprovod uhradí FN Plzeň na konci svého pobytu poplatek za stravu, který je uveden na „Prohlášení průvodce o uhrazení pobytu“. Poplatek za ubytování uhradí provozovateli nadstandardních pokojů (Podpůrný a rozvojový fond, o.p.s.).

 Poučení pro doprovod dítěte.

V podmínkách nemocničního prostředí má doprovod dítěte povinnost dodržovat veškerá provozní opatření platná v rámci Fakultní nemocnice (zákaz požívání alkoholických nápojů, kouření apod.). Na Infekční klinice je nutné důsledně dbát na plnění zásad hygienicko-epidemiologického režimu, aby nedocházelo k ohrožení zdraví dítěte, což znamená důkladné mytí rukou a nezdržovat se mimo pokoj, pokud to není nezbytně nutné.

Doprovod dítěte spolupracuje se zdravotnickým personálem, řídí se jeho radami a doporučeními tak, aby jeho přítomnost byla pro dítě přínosem a umožnila dítěti co nejlépe překonat pobyt v nemocnici.

Doprovod dítěte v době své přítomnosti plně zodpovídá za bezpečnost dítěte. Pokud doprovod opouští pokoj, tak se musí přesvědčit, že je postýlka řádně uzavřena, v dosahu dítěte nejsou předměty, které by mohly ohrozit jeho zdraví či bezpečnost a že je zavřené okno v pokoji.

Doprovod dítěte má povinnost každé opuštění pokoje ohlásit sestře oddělení, která pak přebírá plnou zodpovědnost za bezpečnost dítěte do doby návratu doprovodu na pokoj.

Pokud doprovod dítěte nerespektuje rady a nařízení zdravotnických pracovníků a jeho pobyt nepřináší dítěti žádoucí efekt či případně ztěžuje práci zdravotnickému personálu, pak může ošetřující lékař rozhodnout o ukončení pobytu doprovodu ve zdravotnickém zařízení.

Při přijetí dítěte a jeho doprovodu má sestra povinnost seznámit doprovod s tímto poučením a zároveň s provozem na oddělení. Obě strany pak stvrdí svým podpisem seznámení s poučením do chorobopisu.

             Z hygienicko-epidemiologických důvodů platí na naší klinice jiný režim než na ostatních pracovištích FN Plzeň. Proto Vás žádáme, abyste v případě Vašeho pobytu společně s dětmi neopouštěli pokoj. Na naší klinice jsou hospitalizováni pacienti s různým spektrem infekčních nemocí a naším společným zájmem je předejít případné nákaze i jinou infekcí než tou, s jakou je zde Vaše dítě hospitalizováno. Berte, prosím, toto na vědomí a chraňte tak sebe i své dítě před možnými komplikacemi. Rovněž Vás prosíme o dodržování základních hygienických návyků a mytí rukou po každém kontaktu s cizími předměty, opuštění pokoje či příchodu na pokoj apod.

             Informace o zdravotním stavu dětí sděluje přítomným rodičům ošetřující lékař každý den při vizitě. Ta probíhá v dopoledních hodinách od 09:00 – 11:00 hodin a odpoledne od 16:00 – 18:00 hodin. V případě potřeby se samozřejmě můžete s Vašimi dotazy kdykoli obrátit na přítomnou sestru. Ostatním rodičům jsou podávány informace lékařem každý všední den od 11:00 – 12:00 hodin telefonicky či osobně na příslušném oddělení, popř. i jindy dle předchozí individuální domluvy. O svátcích či víkendech jsou informace sdělovány individuálně, vždy po předchozí domluvě s lékařem. Žádáme Vás o dodržování časového termínu, který je vázán na dodání výsledků z laboratoří apod. Naším cílem je vyjít všem rodičům maximálně vstříc, vždy ale s ohledem na naše další pacienty a provoz kliniky.

             Návštěvy na oddělení povoluje ošetřující lékař dle aktuálního zdravotního stavu dítěte a epidemiologické situace na oddělení. Pokud nejsou návštěvy dočasně povoleny, vždy je to z důvodu prevence šíření infekčního onemocnění a ihned, jak tato situace pomine, budou návštěvy opět povoleny. V případě, že nemůže být rodič z nejrůznějších důvodů přítomen jako trvalý doprovod hospitalizovaného dítěte (není volný žádný nadstandardní pokoj apod.), snažíme se dle možností umožnit alespoň jeho přítomnost u lůžka dítěte na standardním pokoji (formou  návštěvy během dne). V tomto případě má ale rodič povinnost přesně se řídit veškerými doporučeními ošetřujícího personálu tak, aby nebyl on sám, popř. jiný pacient vystaven jakémukoli riziku. Doporučené návštěvní hodiny jsou ve všední dny od 15:00 – 17:00 hodin a o víkendech či ve svátky od 14:00 – 16:00 hodin (případně v jinou dobu po předchozí domluvě s personálem a s přihlédnutím k provozu kliniky).

             Je důležité, aby rodiče přijatému dítěti k hospitalizaci přinesli v nejkratší možné době léky, které užívá, toaletní potřeby, přezůvky či drobné osobní věci.

 U dětí hospitalizovaných v doprovodu matky (otce, babičky,…), nejsou návštěvy ostatních členů rodiny z epidemiologického hlediska doporučeny a povolují se pouze po domluvě s ošetřujícím lékařem.

 Z epidemiologického hlediska není doporučována návštěva dětem mladším 10 let věku!

  Vynasnažíme se, aby došlo k brzkému uzdravení Vašeho dítěte.                                                          

  Kolektiv zaměstnanců dětského oddělení Infekční kliniky FN Plzeň.

kontakty na pracoviště